Екипът на ИСС ЕООД е съставен от експерти и проектанти с пълна проектантска правоспособност, които имат богат практически опит при изпълнение на задачи на територията на ключови за страната обекти на критичната инфраструктура. Нашата мисия е да изградим заедно свободна от риск среда за живот и развитие на бизнеса!

1996- 2007 ИСС: Ръководител на проект - „АЕЦ-Козлодуй” ЕАД

 • Проект и поетапно изграждане на интегрирана техническа система за сигурност – видеонаблюдение, периметров контрол, контрол на достъпа;
 • Проектиране на тоническите системи за сигурност при извеждане от експлоатация на 1- 4 блок;
 • Изграждане на система за технологично и охранително видеонаблюдение на 5 и 6 блок;
 • Проектиране и поетапно изграждане на защитена и резервирана комуникационна среда за системите за мониторинг и контрол.

2003 - 2004 ИСС: Ръководител на проект - „Солвей Соди”

 • Проектиране на интегрирана техническа система за сигурност – видеонаблюдение, периметров контрол, контрол на достъпа;
 • Проектиране на автоматизирана система за мониторинг на товари;

2002 ИСС: Ръководител на проект - „OMV-България”

 • Проектиране на динамична железопътна везна за измерване в на потръпващото количество горива от движещата се влаково композиция.

2002 - 2003 ИСС: Ръководител на проект - „Пристанище Варна-Изток, Варна – Запад”

 • Проектиране и изграждане на интегрирана техническа система за сигурност – видеонаблюдение, периметров контрол, контрол на достъпа

2004 - 2005 ИСС: Ръководител на проект - „Идеал- Стандарт”

 •  Проектиране и изграждане на автоматизирана система за контрол на качеството на продукцията.

2005 ИСС: Ръководител на проект - „Рока-Фаянс Каспичан”

 • Проектиране и изграждане на интегрирана техническа система за сигурност – видеонаблюдение, контрол на достъпа.

2006 - 2007 ИСС: Ръководител на проект - „Лукойл- България” ЕООД

 • Проектиране и изграждане на автоматизирана система за централизиран технологичен мониторинг на петролните бази на територията на страната;
 • Проектиране и изграждане на интегрирана техническа система за сигурност – видеонаблюдение на петролните бази.

2007 ИСС: Ръководител на проект - „Лукойл- България” ЕООД

 • Проектиране на система за сигурност и безопасност на речен газов терминал „Русе”.

2006 - 2007 ИСС: Ръководител на проект - „Нафтекс- Петрол” АД

 • Проектиране и изграждане на интегрирана техническа система за сигурност – видеонаблюдение, контрол на достъпа, периметров контрол, контрол на разливите на горива за петролните бази.

2004 - 2007 ИСС: Ръководител на проект - „Булгаргаз” ЕАД

 • Проектиране и изграждане на интегрирана техническа система за сигурност – видеонаблюдение, за Централната административна сграда, компресорни станции Ихтиман, Полски Сеновец, Петрич.

2007 ИСС: Ръководител на проект - „Лукойл Нефтохим – Бургас”

 • Проектиране на комплекс за инженерно техническа зашита на територията на обектите – Площадка ЛНХБ, Нефтен терминал „Росенец”, Водосборна станция „Мандра”.

2007 ИСС: Ръководител на проект - „Челопеч Майнинг” ЕАД

 • Проектиране и изграждане на интегрирана техническа система за сигурност на рудодобивния комплекс;
 • Проектиране и изграждане на автоматизирана система за мониторинг и управление на мощни консуматори на енергия.

2007 ИСС: Ръководител на проект - Летище София

 • Проектиране и изграждане на система за видеоконтрол и наземно управление на летателните средства.
 • Проектиране на система за периметров контрол на Правителствения терминал.

2007 ИСС: Ръководител на проект - Летище Бургас

 • Проектиране и изграждане на интегрирана техническа система за сигурност – видеонаблюдение.

2006 - 2007 ИСС: Ръководител на проектантски екип - СДП – София

 • Проектиране на Пилотния проект за градско видеонаблюдение, управление на трафика и контрол за спазване на правилата за движение – Централна зона – София.

2008 ИСС: Ръководител на екипа на „Боряна” ЕООД екип - „Интерпайп” АД

 • Проектиране и изграждане на интегрирана техническа система за сигурност – видеонаблюдение.

2008 ИСС: Ръководител на екипа на „Боряна” ЕООД екип - Община Г. Оряховица

 • Проектиране на система за градско видеонаблюдение, управление на трафика и контрол за спазване на правилата за движение.

2008 ИСС: Ръководител на екипа на „Боряна” ЕООД - Община Елин Пелин

 • Проектиране на система за градско видеонаблюдение, управление на трафика и контрол за спазване на правилата за движение и мониторинг на околната среда

2008 - 2009 ИСС: Водещ проектант и главен консултант по интеграция на системата - Министерство на Правосъдието

 • Проект BG2006/018-343.07.01 – Компонент IV-2 – Доставка и инсталация на информационната система за осигуряване на ефективна сигурност на съдебните сгради на Република България (2009)

2009 ИСС: Ръководещ проектант - „Челопеч Майнинг” ЕАД

 • Проект на система за гласово оповестяване съгласно Seveso II 96/82/EC Директивата.

2009 ИСС: Ръководещ проектант - „Челопеч Майнинг” ЕАД

 • Проект на система интеграция с НКЖИ – контрол на влаковете и оповестяване съгласно Seveso II 96/82/EC Директивата.

2009 ИСС: Водещ одитор - „Лукойл- България” ЕООД

 • Одит на система за контрол на пробивите по продуктопровод „Бургас – София”

2009 ИСС: Водещ проектант - „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

 • Проект на интегрирана система за сигурност за отделяне на 1-4 и 5-6 Блок – контрол на достъп, периметров сензорен контрол и периметрово видеонаблюдение

2009 ИСС: Водещ одитор - „Челопеч Майнинг” ЕАД

 • Оценка на риска на територията на производствената площадка на рудника

2010 ИСС: Водещ проектант - „Челопеч Майнинг” ЕАД

 • Проектиране на интегрирана техническа система за сигурност

2010 ИСС: Външен експерт - UNDP – Програма „Глобални библиотеки”

 • Консултантска помощ при подготовката на конкурсната документация и Оценка на кандидатите за изпълнение на проект

2010 ИСС: Външен експерт - „Булгартрансгаз” ЕАД

 • Оценка на проекти за изграждане на техническа инфраструктура на система за сигурност на компресорни станции и технически райони

2010 ИСС: Ръководител на екипа на „Боряна” ЕООД - „Челопеч Майнинг” ЕАД

 • Оценка на риска и симулативни модели за управление на кризи при авария на основно хвостохранилище

2010 ИСС: Ръководител на екипа на „Боряна” ЕООД - M2SYS USA

 • Разработване на Регионален център за компетентности в областта на биометрията идентификация – вено-код, хибридна биометрична идентификация

2011 ИСС: Външен експерт - FraPort Frankfurt

 • Консултант по системи за сигурност и превенция на риска за изграждане на разширенията на пътническите терминали за летище „Варна” и летище „Бургас”

2011 ИСС: Външен експерт - Министерство на Вътрешните работи

 • „По-нататъшно подобряване на условията за прилагане на Н. ШИС и разширяване на възможностите й, с цел да покрият техническите изисквания за ШИС ІІ”

ИСС: Външен експерт - Министерство на Вътрешните работи

 • „Оборудване на консулските служби с модерна техника за изпълнение на специфични задачи”

2012 ИСС: Външен експерт - Министерство на правосъдието

 • Изготвяне на доклад с описание на необходимите ремонтни дейности, съответно количествена сметка по възстановяването на системата за видеонаблюдение и сигнално- охранителната система в работно състояние в сградите на Министерство на правосъдието – ул. „Славянска” № 1 и ул. „Аксаково” № 5.

2013 ИСС: Външен експерт - Министерство на Вътрешните работи

 • Проект „Зелена гранца -2“

2013 ИСС: Методически координатор - ТУ - София

 • ПРОЕКТ BG051PO001-4.3.04-0053 „ПРОГРЕС- ФТК: Платформа за персонализиране на Обучението с Гаранция за Растеж и Ефективно Самоусъвършенстване във Факултета по Телекомуникации

2013 ИСС: Методически координатор - ВТУ - В. Търново

 • Проект BG051РО0001-4.3.04-0061 „Развитие на електронните форми на дистанционното обучение във Великотърновския университет

2013 ИСС: Експерт – Моделиране и алгоритмизация - WESTERMO/ Denmark

 • UpLink Power Control in Future Mobile Data Systems -Aalbord/Bilund, Danmanrk

2014 ИСС: External Expert IT Resources Management - Erasmus +

 • Reference N° EAC-24-2013 Online assessment and linguistic support for mobility of individuals under the Erasmus+ Programme

2015 ИСС: IT Expert - OLAF

 • Centralized Border Monitoring System – BG2015

2016 ИСС: Системен архитект - Община „Бургас”

 • Интегриран градски транспорт

2016 ИСС: Главен консултант - ДППИ - СОФИЯ

 • Оценка на необходимостта от Технически системи за сигурност – пристанищни комплекси – Варна и Бургас