Нашата мисия е осигуряване на ефективна работна и жизнена среда с измерим рисков потенциал, с висока степен на достъпност, ергономичност и екологичност.

Екипът на ИСС ЕООД е съставен от експерти и проектанти с пълна проектантска правоспособност, които имат богат практически опит и компетентности при изпълнение на задачи на територията на ключови за страната обекти на критичната инфраструктура.

Доверете се на нашия опит в:

Превенция

Оценка и превенция на специфични за обекта рискове

Мониторинг

Мониторинг центрове за интегрирано управление на сигурността

Повишаване на рентабилност и ефективност

Изучаване на необходимостта и въвеждане на добри практики

за повишаване на рентабилността

и ефективността на широк кръг предприятия

с различна икономическа дейност

Физическа и техническа защита на собствеността

 Контрол на достъпа, интерком системи и домофони системи, пожаро-известителни, алармени и охранителни системи.

Спестяване на енергия

Енергийна ефективност и управление

на разходите за потребление

на енергия

Транспорт

Интегрирано управление на достъпността и транспорта и на превенция на риска в градската средa

Принципите на нашата работа:

Индустриални Системи за Сигурност ЕООД

Ние сме инженерингово дружество  с предмет на дейност проучване, консултиране, проектиране и изграждане на проекти и системи за ограничаване на рисковете в индустриалната среда.

Нашата дейност

Насоченост към по-ефективно използване на ресурсите в производството чрез прилагане на компютърно базирани технологии и системи за мониторинг и управление.

Нашата цел

Да осигурим за нашите клиенти по-висока добавена стойност от единица продукция чрез по-добро “наблюдение” , придобиване на обективна информация и формиране на достоверна среда за вземане на решения.

Ние имаме средствата

Средства, влияещи на производителността на труда и които да подобрят цялостната картина на разходите преки и косвени при производството и/или предоставянето на услуги.

Нашият опит

Опитността ни в превенция на риска в индустриалната среда е  изградил в екипът ни компетентност и в свързани области – градска среда и за нашия дом.